Ugovorne strane pored svog vremena u ugovor ulažu značajna sredstva, imovinu i novac. Od izuzetne je važnosti da ugovor odslikava pravu prirodu sporazuma stranaka i to na jasan i pravno-obavezujući način. Zato je ključno da advokat za ugovore i ugovorno pravo koji sačinjava nacrt ugovora ili ocenjuje konačni ugovor, doprinese u tome da se izbegnu svi eventualni budući nesporazumi i sporovi oko tumačenja ugovornih odredbi.

Ugovor u smislu pravnog odnosa nastaje putem razmene saglasnih izjava volja lica kojih se tiče. Postupak usaglašavanja njihovih volja naziva se zaključivanje ili sklapanje ugovora a lica koja ga sklapaju označavaju se različitim nazivima – ugovorne strane, učesnici, partneri, ugovornici.

Za nastanak svakog ugovora potrebno je da se steknu određeni opšti uslovi. Ti uslovi tiču se:

  • poslovne sposobnosti ugovornika
  • saglasnosti volja
  • predmeta ugovora
  • osnova ugovora
  • forme